آموزش 2008 Active Directory – بخش دهم

آشنایی با Group و انواع آن در شبکه های Domain همانند شبکه های Workgroup شما سه نوع گروه را مشاهده می نمایید که به شرح زیر می باشد. گروه های از پیش ساخته شده (Built-in) گروه های Builtin به گروه هایی گفته می شود که از پیش ایجاد و تعریف شده اند و هر یک…