جدول زمانبندی

جدول زمانبندی

CompTia
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)  پیشنیاز
+Network 30 شنبه-دوشنبه- چهارشنبه 14-17 95/08/22 200.000 ندارد
یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبه 17-20 94/09/02
پنجشنبه و جمعه پنجشنبه 13-17
جمعه9-12
95/09/18
Network+ (online) 30 یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبه  17-19 95/08/25
Network+(Boot Camp) 28 جمعه-شنبه- یکشنبه 9-18 95/08/25
+A 25 شنبه-دوشنبه- چهارشنبه 9-12 با هماهنگی 400.000

جدول زمانبندی

CISCO
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)  پیشنیاز
CCNA v.3 50 یکشنبه- چهارشنبه 17-20 95/08/23 750.000 +Network
پنجشنبه 15-20 95/08/27  750.000
کمپ  5 روزه CCNA 40 یکشنبه تا پنجشنبه 9-16 95/09/07 750.000
کمپ 5 روزه CCNA DATA Center 40 یکشنبه تا پنجشنبه 9-16 95/09/07 750.000 CCNA
کمپ 4 روزه CCNA Security 32 دوشنبه تا پنجشنبه 9-17 95/09/08 700.000
CCNA Collaboration 45 پنجشنبه 9-14 با هماهنگی 950.000
CCNP route 50 پنجشنبه 9-14 95/08/27 850.000
CCNP Switch 50 پنجشنبه 15-20 95/09/25 850.000
CCNP pack 120 پنجشنبه 9-20 95/08/20 1.800.000
کمپ 4 روزه CCNP Switch 32 دوشنبه تا پنجشنبه 9-17 95/09/08 850.000

جدول زمانبندی

Microsoft
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)  پیشنیاز
MCSA 2012 120 روزهای زوج 14-17 95/08/22 1.800.000 +Network
روزهای فرد 9-12 95/09/02
پنجشنبه 17:30-20:30 95/07/01
Microsoft Exchange 2013 45 روزهای زوج 18-20:30 95/09/22 600.000 MCSA
SCCM 2012 35 روزهای زوج 18-20:30 95/09/01 900.000

جدول زمانبندی

Linux
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)  پیشنیاز
LPI 20 برگزار شده لینک موجود است 50.000  
LPIC1-Online 40 شنبه- چهارشنبه 17:30-20:30 95/08/22 300.000 LPI
LPIC2-Online 40 شنبه- چهارشنبه 17:30-20:30 95/09/20 560.000 LPIC1

جدول زمانبندی

Security
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)
Security+ 30 روزهای زوج 17:30-20:30 95/08/22 400.000
CEH  v.9 (Kali Linux) 40 روزهای زوج 17:30-20:30 95/08/16 410.000
کمپ 5 روزه CEH  v.9 (Kali Linux) 40 یکشنبه تا پنجشنبه 9-16 95/09/07  
CHFI  (Kali Linux) 40 روزهای زوج 17:30-20:30 95/08/10 500.000
Wireless Hacking (Kali Linux) 30 روزهای زوج 17:30-20:30 95/08/15 600.000
Security Pack (Kali Linux) 90 روزهای زوج 17:30-20:30 باهماهنگی 2.700.000
Python 35 روزهای زوج 17-20 باهماهنگی 650.000
CISSP 40 جمعه 9-14 95/08/13 830.000
کمپ 1 روزه آشنای با امنیت اطلاعات ISO27001/2013 8 یکشنبه 9-17 95/08/29 250.000
کمپ 2 روزه ممیزی امنیت اطلاعات ISO27001/2013- ISMS 16 دوشنیه-سه شنبه 9-17 95/08/29 350.000

جدول زمانبندی

مجازی سازی
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)
VMware vSphere 6 40 پنجشنبه 9-14 95/08/13 870.000
VMware Horizon View 5.3 32 پنجشنبه 9-14 95/09/04 750.000

جدول زمانبندی

Mikrotik
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)  پیشنیاز
MTCNA 40 پنجشنبه 9-14 95/08/27 490.000 +Network
MTCNA-کمپ 40 یکشنبه تا پنجشنبه 9-17 95/09/07 490.000
Mikrotik Advance (MTCRE,MTCWE,MTCUME, MTCTCE) 40 پنجشنبه 9-14 95/09/25 570.000 MTCNA

جدول زمانبندی

Web design
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)

Essential: html, CSS, wordpress basic
50 روزهای زوج 15-20 95/08/22 700.000
Advance: PHP, Jquery Ajax 60 روزهای زوج 15-20 95/08/29 700.000

جدول زمانبندی

برنامه نویسی
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)
C# 30 روزهای زوج 17-14 باهماهنگی 300.000
Design & Programming SQL Server 2016 70 روزهای زوج 17-14 باهماهنگی 700.000
Software Engineering Design Language and Methodologies 30 روزهای زوج 17-14 باهماهنگی 300.000
Line of Business 30 روزهای زوج 17-14 باهماهنگی 300.000

جدول زمانبندی

ICDL
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان)
جامع ICDL  80 روزهای زوج 14-18 95/08/27 330.000
درجه یک    ICDL  

  (Word, Excel, Axcess, Powerpoit)

50 روزهای زوج 14-18 95/08/22 230.000
درجه دو    ICDL  

  (مبانی، ویندوز، اینترنت)

30 روزهای زوج 14-18 95/08/22 100.000

جدول زمانبندی

گرافیک رایانه ای
دوره مدت (ساعت) روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه(تومان
فتوشاپ مقدماتی  16  روزهای زوج 15-17 95/08/22 220.000
پنجشنبه 9-13 95/09/25 220.000
فتوشاپ پیشرفته  14  روزهای زوج 15-17 95/09/15 300.000
پنجشنبه 9-13 95/08/27 300.000
کورل مقدماتی 15 یکشنبه- سه شنبه 14-17 95/08/23 240.000
کورل پیشرفته 15 یکشنبه- سه شنبه 14-17 95/08/23 330.000