آموزش 2008 Active Directory – بخش هفدهم

آشنایی باGroup Policy Object (GPO) در کتاب آموزش Microsoft Windows 7 (70-680) شما به صورت مقدماتی با Group Policy و نحوه عملکرد آن تا حدودی آشنا شده اید. در این کتاب ما شما را با مفاهیم Group Policy تحت شبکه-های Domain  به صورت تخصصی تر آشنا خواهیم نمود. ابزاری که در مایکروسافت برای مدیریت کلاینت…