آموزش 2008 Active Directory – بخش هجدهم

آشنایی با ایجاد یک  Group Policy شما برای اینکه بتوانید یک GPO را تعریف نمایید باید برروی OU موردنظر راست کلیک نمایید و گزینه New را انتخاب نمایید. البته پیشنهاد می شود که GPO موردنظر را در همان OU مختص بهGroup Policy Object تعریف نمایید. برای این منظور همانند شکل برروی OU گفته شده راست…