آموزش 2008 Active Directory – بخش هفتم

آشنایی با نصب Active Directory برای نصب سرویسActive Directory  برروی سیستم عامل های Server 2008 & 2008 R2 باید به ترتیب زیر عمل نمایید. چنانچه قصد تغییر نام Computer Name را دارید پیشنهاد می شود که قبل از نصب سرویس Active Directory این تغییر را اعمال نمایید تا در عملکرد این سرویس و سرویس های…

آموزش 2008 Active Directory – بخش ششم

انواع نامگذاری در شبکه های Domain نام گذاری در شبکه های Domain بر دو نوع است یک نام گذاری Flat که مختص به Domainهای مبتنی بر NT بود و نام گذاری دیگر FQDN می باشد که این نام گذاری برای Domainهای 2000 به بعد می باشد در این خصوص در ادامه اشاره شده است. نامگذاری…

آموزش 2008 Active Directory – بخش پنجم

مقایسه شبکه های Work group  وDomain شبکه های Work group به شبکه  های گفته می  شود که دارای مشخصاتی به شرح زیر باشد. ◄ در این نوع شبکه تمامی کامپیوترهای موجود در 2 نقش سرویس  گیرنده و سرویس  دهنده انجام وظیفه می  نمایند. ◄ مدیریت در این نوع شبکه به  صورت غیر متمرکز انجام می …

آموزش 2008 Active Directory – بخش چهارم

نصب و راه اندازی Server، Domain و سرویس اکتیو دایرکتوری 2008 R2 آشنایی با نصب Windows Server 2008 & 2008 R2 برای نصب سیستم عامل های خانواده سرور همانند نسخه های کلاینتی شما نیازمند استفاده از یک DVD و یا یک USB Flash خواهید بود که نجوه ایجاد USB Flash به عنوان منبع نصب سیستم…