آموزش 2008 Active Directory – بخش یازدهم

آشنایی با نحوه join نمودن به  Domain همان طور که اشاره شد برای مدیریت کاربران در شبکه های Domain باید برای کاربران یک User Account را تعریف نمایید که نحوه ایجاد آنها آشنا شده اید ولی Userها برای استفاده از منابع موجود در شبکه نیازمند استفاده از کامپیوتر می باشند تا به اطلاعات موجود در…