آموزش 2008 Active Directory – بخش شانزدهم

آشنایی با Publish در Active Directory در شبکه های Work group برای اینکه کاربران بتوانند به یک Object به اشتراک گذاشته شد در شبکه دسترسی داشته باشند می بایست از IP Address کامپیوتر موردنظر که Object را به اشتراک گذاشته است آگاهی داشته باشند تا بتوانند به منبع Share شده دسترس داشته باشند. اما در…

آموزش 2008 Active Directory – بخش پانزدهم

آشنایی با Delegate Control Publish و  ابزار RSAT آشنایی با واگذاری مدیریت(Delegate Control) سیستم عامل های کلاینتی که در سطح یک Domain قرار دارند برای اینکه بتوانند به صورت Remote از یک سری ابزارها و کنسول های مدیریتی که در سرویس Active Directory وجود دارد نیازمند دو مورد می باشند که در ادامه به آنها…