آموزش 2008 Active Directory – بخش نوزدهم

آموزش 2008 Active Directory – بخش نوزدهم در بخش قبل بعد از اینکه شما یک Policy را ایجاد و ویرایش نمودید حال می توانید مدیریت یک سری از بخش ها GPO ایجاد شده را به یک User Account خاصی واگذار نمایید. برای این منظور برروی همان GPO کلیک نمایید و در سمت راست کنسول همانند…