آموزش 2008 Active Directory – بخش سوم

آشنایی با پروسه Logon نمودن در شبکه­ هایDomain همان­طور که در کتاب پیکربندی عملی ویندوز 7 اشاره شد یک کاربر در دو حالت می­تواند به صورت فیزیکی (Local) به سیستم­ عامل Login نماید. حالت اول زمانی بود که یک کامپیوتر عضوی از یک شبکه Domain باشد. حالت دوم به کامپیوتری که عضوی از شبکه Domain…