آموزش 2008 Active Directory – بخش ششم

انواع نامگذاری در شبکه های Domain نام گذاری در شبکه های Domain بر دو نوع است یک نام گذاری Flat که مختص به Domainهای مبتنی بر NT بود و نام گذاری دیگر FQDN می باشد که این نام گذاری برای Domainهای 2000 به بعد می باشد در این خصوص در ادامه اشاره شده است. نامگذاری…