آموزش 2008 Active Directory – بخش دهم

آشنایی با Group و انواع آن در شبکه های Domain همانند شبکه های Workgroup شما سه نوع گروه را مشاهده می نمایید که به شرح زیر می باشد. گروه های از پیش ساخته شده (Built-in) گروه های Builtin به گروه هایی گفته می شود که از پیش ایجاد و تعریف شده اند و هر یک…

آموزش 2008 Active Directory – بخش سوم

آشنایی با پروسه Logon نمودن در شبکه­ هایDomain همان­طور که در کتاب پیکربندی عملی ویندوز 7 اشاره شد یک کاربر در دو حالت می­تواند به صورت فیزیکی (Local) به سیستم­ عامل Login نماید. حالت اول زمانی بود که یک کامپیوتر عضوی از یک شبکه Domain باشد. حالت دوم به کامپیوتری که عضوی از شبکه Domain…