آموزش 2008 Active Directory – بخش چهاردهم

آشنایی با گرفتن Queries به صورت گرافیکی در AD همان طور که در مباحث قبل اشاره شده Queries در لغت به معنی سؤال و جواب ( پرس و جو) می باشد. در مباحث قبل یک اشاره مختصر در این خصوص شده است. با استفاده از این قابلیت می توانید یک Object خاص و یا Objectهای…

آموزش 2008 Active Directory – بخش دهم

آشنایی با Group و انواع آن در شبکه های Domain همانند شبکه های Workgroup شما سه نوع گروه را مشاهده می نمایید که به شرح زیر می باشد. گروه های از پیش ساخته شده (Built-in) گروه های Builtin به گروه هایی گفته می شود که از پیش ایجاد و تعریف شده اند و هر یک…