آموزش 2008 Active Directory – بخش سیزدهم

آشنایی با گرفتن گزارش از ساختار LDAP زمانی که شما بخواهید مشاهده نمایید که در این ساختار چه Objectهای ایجاد شده است باید از این ساختار یک گزارشی را تهیه نمایید. در حالت Normal شما فقط یک سری Objectهای مشخصی را در کنسول Active Directory Users and Computers مشاهده می نمایید اما در این ساختار…