آموزش 2008 Active Directory – بخش هفتم

آشنایی با نصب Active Directory برای نصب سرویسActive Directory  برروی سیستم عامل های Server 2008 & 2008 R2 باید به ترتیب زیر عمل نمایید. چنانچه قصد تغییر نام Computer Name را دارید پیشنهاد می شود که قبل از نصب سرویس Active Directory این تغییر را اعمال نمایید تا در عملکرد این سرویس و سرویس های…