آموزش 2008 Active Directory – بخش شانزدهم

آشنایی با Publish در Active Directory در شبکه های Work group برای اینکه کاربران بتوانند به یک Object به اشتراک گذاشته شد در شبکه دسترسی داشته باشند می بایست از IP Address کامپیوتر موردنظر که Object را به اشتراک گذاشته است آگاهی داشته باشند تا بتوانند به منبع Share شده دسترس داشته باشند. اما در…

آموزش 2008 Active Directory – بخش دوم

  آشنایی با سازمان Active Directory به طور کلی Active Directory یک Data Base مرکزی می­ باشد که حاوی اطلاعات موجود در شبکه Domain است این اطلاعات شامل اطلاعات کاربران  کامپیوترها و تنظیمات امنیتی می ­باشد. توجه داشته باشید که برای نمایش شبکه­ های Domain به صورتی گرافیکی این نوع شبکه را با یک مثلت…